16
نویسنده
1
موضوع
17
منبع
1014
1076
PDF PDF

عنوانالتیار الاستردادی - الفلسفی المصری و دراسه الشیعه الامامیه الاثنی عشریه (د. علی سامی النشار/ د. احمد صبحی)

نویسندهزهیر غزاوی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/اثناعشریه

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانعربی

امامیه پژوهی در منابع فرقه نگاری اهل سنت
محمدتقی سبحانی اکبر اقوام کرباسی
PDF

عنوانامامیه پژوهی در منابع فرقه نگاری اهل سنت

نویسندهمحمدتقی سبحانی, اکبر اقوام کرباسی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/اثناعشریه

مکان چاپقم

ناشرانجمن کلام اسلامی حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوحدت گرایی اسلامی در اندیشه شیعه اصولیه الگویی از جریان اعتدالی شیعه با تکیه بر کتاب النقص عبدالجلیل قزوینی رازی

نویسندهعلی معموری

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/اثناعشریه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی