21
نویسنده
1
موضوع
16
منبع
بررسی ادله مشروعیت خرید و فروش اعضای بدن در فقه شیعه
محمدتقی فخلعی سیدعلی جبارگلباغی ماسوله
PDF

عنوانبررسی ادله مشروعیت خرید و فروش اعضای بدن در فقه شیعه

نویسندهمحمدتقی فخلعی, سیدعلی جبارگلباغی ماسوله

موضوعفقه/فقه/معاملات

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

نظریه جواز و صحت خرید و فروش اعضای بدن در فقه امامیه
ابوالقاسم نقیبی زهره حاجیان فروشانی
PDF

عنواننظریه جواز و صحت خرید و فروش اعضای بدن در فقه امامیه

نویسندهابوالقاسم نقیبی, زهره حاجیان فروشانی

موضوعفقه/فقه/معاملات

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

مطالعه تطبیقی سؤعرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس، ایران و فقه امامیه
جلیل قنواتی حسین جاور
PDF

عنوانمطالعه تطبیقی سؤعرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس، ایران و فقه امامیه

نویسندهجلیل قنواتی, حسین جاور

موضوعفقه/فقه/معاملات

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تربيت مدرس

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه
مصطفی محقق داماد محمود صادقی
PDF

عنوانمبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه

نویسندهمصطفی محقق داماد, محمود صادقی

موضوعفقه/فقه/معاملات

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تربيت مدرس

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی شرایط وصی از دیدگاه هفت مذهب اسلامی (امامیه- حنفی- مالکی- حنبلی- شافعی- زیدی- ظاهریه)

نویسندهمحمد رضا بندرچی

موضوعفقه/فقه/معاملات

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانطراحی ابزارهای مالی (اوراق سرمایه گذاری) با عایدات تصادفی منطبق با موازین فقهی شیعه

نویسندهمحمد آیینی

موضوعفقه/فقه/معاملات

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی