4
نویسنده
1
موضوع
3
منبع
شیعیان تانزانیا و وضعیت آنان (با تأکید بر شیعیان خوجه اثناعشری)
فاطمه جان احمدی روح الله رنجبر شیرازی
PDF

عنوانشیعیان تانزانیا و وضعیت آنان (با تأکید بر شیعیان خوجه اثناعشری)

نویسندهفاطمه جان احمدی, روح الله رنجبر شیرازی

موضوعجغرافیا/آفریقا/تانزانیا

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی