1
نویسنده
1
موضوع
1
منبع

عنوانتاريخ تشيع در كرمانشاه از آغاز تا امروز بانضمام پيشينه اعتقادى در غرب ايران‏

نویسندهمحمدعلی سلطانی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران/کرمانشاه

مکان چاپتهران

ناشرسها

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی