47
نویسنده
1
موضوع
44
منبع

عنوانسمپوزیوم بین المللی شناخت شیعه در گذشته و حال

نویسندهجعفر سبحانی تبریزی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مفھوم شیعه

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندراسات: التشیع فی قراءات هنری کوربن، مراجعه فی الاصول و المبتنیات

نویسندهامداد توران

مترجممحمد عبدالرزاق

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مفھوم شیعه

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1430 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالشیعة الامامیة (نقد لما اورده خصوم الشیعة الامامیة فی کتبهم و آثارهم)

نویسندهمحمدصادق الصدر

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مفھوم شیعه

مکان چاپقاهره

ناشرمکتبه النجاح

تاریخ چاپ1402 هجری قمری

نوبت چاپدوم

زبانعربی

تاملی در مفهوم رفض و کفر رافضی
محمدتقی فخلعی حسین صابری محمود توکلیان اکبری
PDF

عنوانتاملی در مفهوم رفض و کفر رافضی

نویسندهمحمدتقی فخلعی, حسین صابری, محمود توکلیان اکبری

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مفھوم شیعه

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر