21
نویسنده
1
موضوع
19
منبع
آثار و پیامدهای مناسبات خصمانه سربداران و حکومت های محلی همجوار
بشری دلریش حسین رضانژاد
PDF

عنوانآثار و پیامدهای مناسبات خصمانه سربداران و حکومت های محلی همجوار

نویسندهبشری دلریش, حسین رضانژاد

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپقزوین

ناشردانشگاه بین المللی امام خمینی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبحران مشروعیت در حکومت سربداران 736 تا 783 ق/ 1336 تا 1381 م)

نویسندهمدرس سعیدی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپاصفهان

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش دولت شیعی سربداران خراسان در گسترش تشیع و تمدن اسلامی

نویسندهروح الله پرهیزکاری

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی