128
نویسنده
1
موضوع
80
منبع
332
0
واکاوی مفاهیم ظلم ستیزی و عدالت خواهی در نهضت شیعی سربداران خراسان
سعیده قره چاهی شمس الدین نجمی
PDF

عنوانواکاوی مفاهیم ظلم ستیزی و عدالت خواهی در نهضت شیعی سربداران خراسان

نویسندهسعیده قره چاهی, شمس الدین نجمی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپاهواز

ناشردانشگاه شهید چمران

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننامه پارسایی و آزادگی ( مجموعه مقالات همایش علمی کنگره بین المللی سربداران )

نویسندهعلی تسنیمی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپمشهد/سبزوار

ناشردانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

ناهمخوانی رفتارهای شاه اسماعیل اول با مذهب تشیع در حوادث قلعه استای مازندران
محمدکریم یوسف جمالی علی اصغر حبیبی نوده
PDF

عنوانناهمخوانی رفتارهای شاه اسماعیل اول با مذهب تشیع در حوادث قلعه استای مازندران

نویسندهمحمدکریم یوسف جمالی, علی اصغر حبیبی نوده

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپبجنورد

ناشردانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

واکاوی مفهوم ظلم ستیزی در نضهت شیعی سربداران
سینا میرشاهی منصوره بکایی جوپاری سعیده قره چاهی
PDF

عنوانواکاوی مفهوم ظلم ستیزی در نضهت شیعی سربداران

نویسندهسینا میرشاهی, منصوره بکایی جوپاری, سعیده قره چاهی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپمشهد/سبزوار

ناشردانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

تحلیل مناسبات سیاسی مذهبی سربداران و طغاتیموریه
هادی وکیلی حسین رضانژاد مصطفی لعل شاطری
PDF

عنوانتحلیل مناسبات سیاسی مذهبی سربداران و طغاتیموریه

نویسندههادی وکیلی, حسین رضانژاد, مصطفی لعل شاطری

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپمشهد/سبزوار

ناشردانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

گسترش نابرابری ها و نقش طبقات و قشرهای اجتماعی در شکل گیری نهضت سربداران
ابوالقاسم رحیمی زینب مهدوی
PDF

عنوانگسترش نابرابری ها و نقش طبقات و قشرهای اجتماعی در شکل گیری نهضت سربداران

نویسندهابوالقاسم رحیمی, زینب مهدوی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپمشهد/سبزوار

ناشردانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

زمینه های فکری و سیاسی موثر در تشکیل نهضت سربداران
فرشته جهانی نرگس منتی
PDF

عنوانزمینه های فکری و سیاسی موثر در تشکیل نهضت سربداران

نویسندهفرشته جهانی, نرگس منتی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپمشهد/سبزوار

ناشردانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش دراویش و تاثیر تصوف بر تعالی قدرت حکومت سربداران
ام البنین مشکانی کاظم ارشادی مقدم
PDF

عنواننقش دراویش و تاثیر تصوف بر تعالی قدرت حکومت سربداران

نویسندهام البنین مشکانی, کاظم ارشادی مقدم

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپمشهد/سبزوار

ناشردانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

آثار و پیامدهای مناسبات خصمانه سیاسی - مذهبی سربداران و آل کرت
مریم محمدی مصطفی لعل شاطری
PDF

عنوانآثار و پیامدهای مناسبات خصمانه سیاسی - مذهبی سربداران و آل کرت

نویسندهمریم محمدی, مصطفی لعل شاطری

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپمشهد/سبزوار

ناشردانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

مطالعه علل ظهور و افول انقلاب سربداران از منظر فرهنگی
رضا کشاورز مهدی دلبری
PDF

عنوانمطالعه علل ظهور و افول انقلاب سربداران از منظر فرهنگی

نویسندهرضا کشاورز, مهدی دلبری

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپمشهد/سبزوار

ناشردانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش مذهبی کارگزاران حکومتی در رشد اندیشه های صوفیانه ( از ورود مغولان تا مرگ امیر تیمور گورکانی )
احمد عقیلی میربلوچ زهی زیروکی
PDF

عنواننقش مذهبی کارگزاران حکومتی در رشد اندیشه های صوفیانه ( از ورود مغولان تا مرگ امیر تیمور گورکانی )

نویسندهاحمد عقیلی, میربلوچ زهی زیروکی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپمشهد/سبزوار

ناشردانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر