14
نویسنده
1
موضوع
13
منبع
1176
1361
PDF PDF
نگرشی بر اوضاع سیاسی و اجتماعی شیعیان امامیه در دوره سلجوقیان
هاشم آقاجری هادی بیاتی
PDF

عنواننگرشی بر اوضاع سیاسی و اجتماعی شیعیان امامیه در دوره سلجوقیان

نویسندههاشم آقاجری, هادی بیاتی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 260-329

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تربيت مدرس

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی شیعه در غیبت صغری

نویسندهحسن حسین زاده شانه چی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 260-329

مکان چاپقم

ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانتفسیر تاریخ اسلامی، بر اساس منازعه عباسیان و طالبیان (شعر ابن معتز عباسی مقتول در 296 ق)

نویسندهرسول جعفریان

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 260-329

مکان چاپتهران

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانCRISIS AND CONSOLIDATION IN THE FORMATIVE PERIOD OF SHI'ITE ISLAM AbG Jdffdr ibn Qibd dl-Rdzi dnd His Contribzltion to Imdmite Shi'ite Thozlght

نویسندهHossein Modarressi Tabatabai

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 260-329

مکان چاپNEW JERSEY/PRINCETON

ناشرTHE DARWIN PRESS

تاریخ چاپ1993 میلادی

نوبت چاپاول

زبانانگلیسی

عنوانCRISIS AND CONSOLIDATION IN THE FORMATIVE PERIOD OF SHI'ITE ISLAM AbG Jdffdr ibn Qibd dl-Rdzi dnd His Contribzltion to Imdmite Shi'ite Thozlght

نویسندهHossein Modarressi Tabatabai

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 260-329

مکان چاپNEW JERSEY/PRINCETON

ناشرTHE DARWIN PRESS

تاریخ چاپ1993 میلادی

نوبت چاپاول

زبانانگلیسی

مشاغل و حرف اصحاب و راويان ائمه اطهار عليه السلام تا پايان غيبت صغرا
مجید افلاکیان مهدی پیشوایی
PDF

عنوانمشاغل و حرف اصحاب و راويان ائمه اطهار عليه السلام تا پايان غيبت صغرا

نویسندهمجید افلاکیان, مهدی پیشوایی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 260-329

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاريخ الامامية و اسلافهم من الشيعة منذ نشاة التشيع حتى مطلع القرن الرابع الهجرى‏

نویسندهعبدالله فیاض

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 260-329

مکان چاپبیروت

ناشرموسسه الاعلمی للمطبوعات

تاریخ چاپ1406 هجری قمری

نوبت چاپسوم

زبانعربی