2
نویسنده
1
موضوع
2
منبع

عنوانواکنش علمای شیعه در برابر خودکامگی فتحعلی شاه قاجار

نویسندهمحمد سلماسی زاده

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/قاجار

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی