3
نویسنده
1
موضوع
3
منبع

عنوانبررسی ویژگی های شمایل نگاری شیعی در نقاشی های قهوه خانه ای عصر قاجار ( با تاکید بر واقعه عاشورا )

نویسندهاصغر جوانی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/قاجار

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانواکنش علمای شیعه در برابر خودکامگی فتحعلی شاه قاجار

نویسندهمحمد سلماسی زاده

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/قاجار

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی