8
نویسنده
1
موضوع
5
منبع
جستاری در نقش شیعیان بلخ در فرهنگ و تمدن اسلامی (تا پیش از یورش مغولان)
حسن حسین زاده شانه چی عبدالقادر کمالی سرپلی
PDF

عنوانجستاری در نقش شیعیان بلخ در فرهنگ و تمدن اسلامی (تا پیش از یورش مغولان)

نویسندهحسن حسین زاده شانه چی, عبدالقادر کمالی سرپلی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/کلیات

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی