1
نویسنده
1
موضوع
1
منبع

عنواناندیشه ها و اندیشه وران؛ گزارشی تحلیلی از دلیل عقل در اصول فقه شیعه

نویسندهحسین صابری

موضوعفقه/اصول/ملازمات عقلیه

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی