1
نویسنده
1
موضوع
1
منبع

عنوانمیراث اسلامی ایران (المعتمد من مذهب الشیعه الامامیه / رساله فی علم الکلام / واجب الاعتقاد علی جمیع العباد / عقیده محمدبن مکی / فی بیان ما یجب اعتقاده فی مذهب الامامیة / رسالة فی عقیدة)

نویسندهرسول جعفریان

به کوششمحمدرضا انصاری قمی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/کلیات/اعتقادیه ها

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی