2
نویسنده
1
موضوع
2
منبع
تجارت زنان و کودکان از دیدگاه فقهای شیعه و بررسی علل و اهداف آن
زهرا فهرستی زیبا سرچمنی
PDF

عنوانتجارت زنان و کودکان از دیدگاه فقهای شیعه و بررسی علل و اهداف آن

نویسندهزهرا فهرستی, زیبا سرچمنی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/خانواده و زنان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی