2
نویسنده
1
موضوع
2
منبع

عنوانتذکرة الخواص الامة فی خصائص الائمة (ع)

نویسندهیوسف بن فرغلی البغدادی (سبط ابن جوزی)

موضوعرجال/تراجم/تذکره ها

مکان چاپتهران

ناشرمکتبه نینوی الحدیثه

تاریخ چاپ هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانعربی