1
نویسنده
1
موضوع
1
منبع

عنوانسه ميليون شيعه روسيه بدون متولی؟ چرا؟ (گفت و گو با فاميل جعفراف، دانش آموخته مجتمع آموزش عالی امام خمينی (ره) و ساكن روسيه)

نویسندهفاميل جعفراف

موضوعجغرافیا/آسیا/روسیه

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی