5
نویسنده
1
موضوع
3
منبع
نقش هویت و قومیت در تعامل جمهوری اسلامی ایران با جامعه شیعیان روسیه
مطهره حسینی اصغر شکری مقدم
PDF

عنواننقش هویت و قومیت در تعامل جمهوری اسلامی ایران با جامعه شیعیان روسیه

نویسندهمطهره حسینی, اصغر شکری مقدم

موضوعجغرافیا/آسیا/روسیه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی و تحلیل راه‌کارهای مبتنی بر ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و هنجاری (سرمایه اجتماعی) برای ارتقای وضعیت مسلمانان و شیعیان در فدراسیون روسیه
مرتضی اشرافی مجتبی اشرافی
PDF

عنوانبررسی و تحلیل راه‌کارهای مبتنی بر ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و هنجاری (سرمایه اجتماعی) برای ارتقای وضعیت مسلمانان و شیعیان در فدراسیون روسیه

نویسندهمرتضی اشرافی, مجتبی اشرافی

موضوعجغرافیا/آسیا/روسیه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسه ميليون شيعه روسيه بدون متولی؟ چرا؟ (گفت و گو با فاميل جعفراف، دانش آموخته مجتمع آموزش عالی امام خمينی (ره) و ساكن روسيه)

نویسندهفاميل جعفراف

موضوعجغرافیا/آسیا/روسیه

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی