7
نویسنده
1
موضوع
8
منبع
1395
1788
PDF PDF
2544
1074
PDF PDF
2997
1288
PDF PDF

عنوانبه گزين علی نامه (کهن ترين منظومه شيعی فارسی)

نویسندهربیع .

به کوششعلی موسوی گرمارودی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/دیوان ها

مکان چاپتهران

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانديوان سليمی تونی: سروده تاج الدين حسن بن سليمان تونی

به کوششعباس رستاخیز

نویسندهتاج الدين حسن بن سليمان تونی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/دیوان ها

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه موزه و مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانتشیع و ولای اهل بیت در ادب قدیم فارسی (جنگ عبدالکریم مداح، مورخ 849)

به کوششامینه محلاتی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/دیوان ها

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنواندیوان آذری اسفراینی

مصححعباس رستاخیز, محسن کیانی

نویسندهنورالدین حمزه بن علی ملک طوسی اسفراینی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/دیوان ها

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی