1
نویسنده
1
موضوع
1
منبع

عنوانمقام میر عثمان علی خان آخرین فرمانروای حکومت آصفیه دکن در میان این سلسله و نگاهی به شعر فارسی او

نویسندهعلی محمد موذنی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/هند/آصفیه دکن

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی