4
نویسنده
1
موضوع
2
منبع
تأثیر ژئوپلیتیک بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلف
یحیی فوزی بهروز پایاب
PDF

عنوانتأثیر ژئوپلیتیک بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلف

نویسندهیحیی فوزی, بهروز پایاب

موضوعجغرافیا/آسیا/کلیات

مکان چاپقم

ناشردانشگاه معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی