8
نویسنده
1
موضوع
5
منبع

عنوانجهان اسلام: ژئوپلیتیک شیعه و توهم هلال شیعی؛ سردرگمی تحلیل گران غربی: هلال شیعی از واقعیت تا عمل

نویسندهمصطفی بیات

موضوعجغرافیا/آسیا/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

تاثیر ژئوپلیتیک بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلف
یحیی فوزی بهروز پایاب
PDF

عنوانتاثیر ژئوپلیتیک بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلف

نویسندهیحیی فوزی, بهروز پایاب

موضوعجغرافیا/آسیا/کلیات

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

تأثیر ژئوپلیتیک بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلف
یحیی فوزی بهروز پایاب
PDF

عنوانتأثیر ژئوپلیتیک بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلف

نویسندهیحیی فوزی, بهروز پایاب

موضوعجغرافیا/آسیا/کلیات

مکان چاپقم

ناشردانشگاه معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی