7
نویسنده
1
موضوع
6
منبع
اسارت و رهایی اسیران در جنگ های سیف الدوله حمدانی با رومیان
محمد احسانی حامد منتظری مقدم
PDF

عنواناسارت و رهایی اسیران در جنگ های سیف الدوله حمدانی با رومیان

نویسندهمحمد احسانی, حامد منتظری مقدم

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شامات/حمدانیان

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی