2
نویسنده
1
موضوع
2
منبع

عنوانفعالیت های فرهنگی شیعیان قرن اول و دوم در قلمرو سرزمین اهواز

نویسندهصاحب عوده تبار

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران/اهواز

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی