13
نویسنده
1
موضوع
11
منبع

عنوانشعراء الغدير (جلد 1) (فی القرن الاول و الثانی و الثالث)

نویسندهنا شناس

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/غدیریه ها

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1419 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانیوم الغدیر؛ یوم رائد الملاحة العربیة احمد بن ماجد

نویسندهعبدالهادی التازی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/غدیریه ها

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1990 میلادی

زبانعربی

بررسی تطبیقی غدیریه بولس سلامه و عبدالمسیح انطاکی
محمد رضی مصطفوی نیا محمود رضا توکلی محمدی رحمان نیکنام
PDF

عنوانبررسی تطبیقی غدیریه بولس سلامه و عبدالمسیح انطاکی

نویسندهمحمد رضی مصطفوی نیا, محمود رضا توکلی محمدی, رحمان نیکنام

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/غدیریه ها

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی