6
نویسنده
1
موضوع
6
منبع

عنواننقش و جایگاه میر شمس الدین عراقی در گسترش تشیع در کشمیر؛ براساس تحفه الحباب

نویسندهعبدالله عطایی

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/کشمیر

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسي

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

میر سید علی همدانی مروج تشیع در کشمیر (ایران صغیر)
منصور میراحمدی عبدالرضا احمدی
PDF

عنوانمیر سید علی همدانی مروج تشیع در کشمیر (ایران صغیر)

نویسندهمنصور میراحمدی, عبدالرضا احمدی

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/کشمیر

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی