5
نویسنده
1
موضوع
7
منبع

عنوانشیعیان خوجه ی اثنی عشری الگویی موفق از اقلیت مذهبی پویا و منسجم

نویسندهامیربهرام عرب احمدی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/خوجه ها

مکان چاپقم

ناشرشیعه شناسی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی