17
نویسنده
1
موضوع
15
منبع

عنوانالمدارس العلمیه فی البحرین (دراسه تاریخیه من القرن العاشر الهجری الی الثالث عشر)

نویسندهیوسف مدن

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب/بحرین

مکان چاپبحرین

تاریخ چاپ1437 هجری قمری

زبانعربی

بررسی ژئوپلیتیک مقاومت شیعیان در بحرین بدنبال تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا
عزت الله عزتی دلشاد خضری علی رحیمی
PDF

عنوانبررسی ژئوپلیتیک مقاومت شیعیان در بحرین بدنبال تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا

نویسندهعزت الله عزتی, دلشاد خضری, علی رحیمی

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب/بحرین

ناشردانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ التشیع لاهل البیت فی اقلیم البحرین القدیم

نویسندهعبدالخالق بن عبدالجلیل الجنبی

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب/بحرین

مکان چاپبیروت

ناشردار المحجه البیضاء

تاریخ چاپ2014 میلادی

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانالعلماء و الاسر العلمیه فی قریه العکر جوانب مضیئه من التاریخ الثقافی للقری البحرانیه

نویسندهیوسف مدن

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب/بحرین

مکان چاپقم

ناشرموسسه آل البیت

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانعربی