2
نویسنده
1
موضوع
2
منبع
تحلیل روان شناختی تعزیه و سازوکار اثرگذاری آن
سوران رجبی عادل زاهد بابلان
PDF

عنوانتحلیل روان شناختی تعزیه و سازوکار اثرگذاری آن

نویسندهسوران رجبی, عادل زاهد بابلان

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/هنرهای نمایشی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی