18
نویسنده
1
موضوع
15
منبع
برهان الشیعة فی اثبات الرجعة
عباسعلی مجتهد شاهرودی محمدعلی صدرائی اشکوری
PDF

عنوانبرهان الشیعة فی اثبات الرجعة

نویسندهعباسعلی مجتهد شاهرودی, محمدعلی صدرائی اشکوری

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/معاد

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اسلامیه

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانیک ایده در امتداد دو اعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی و آموزه ی رجعت

نویسندهمحمد عمادی حائری

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/معاد

مکان چاپتهران

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی