12
نویسنده
1
موضوع
10
منبع
نهضت احیای میراث شیعه، مکتب آقابزرگ تهرانی، گفتگو با دانشمند فرهیخته سید محمدحسین حسینی جلالی
محمد نوری محمدحسین حسینی جلالی
PDF

عنواننهضت احیای میراث شیعه، مکتب آقابزرگ تهرانی، گفتگو با دانشمند فرهیخته سید محمدحسین حسینی جلالی

نویسندهمحمد نوری, محمدحسین حسینی جلالی

موضوعکتابشناسی/متون

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

خودسانسوری در تصحیح و چاپ متون امامیه
محمدعلی امیرمعزی زابینه اشمیتکه
PDF

عنوانخودسانسوری در تصحیح و چاپ متون امامیه

نویسندهمحمدعلی امیرمعزی, زابینه اشمیتکه

مترجماحمدرضا رحیمی ریسه

موضوعکتابشناسی/متون

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی