در ادامه تحقیق و تعلیق مقاله مرحوم میرزا ظاهر تنکابنى به بخش تفسیر رسیدیم و براى تکمیل نسبى آن تحقیق مستقلى را آغاز کردیم و در راستاى آن در دو شماره گذشته از تفسیر آغاز و تطور آن و نیز برخى از منابع علوم قرآن سخن گفتیم .اینک براى حفظ روال مقالات پیشین ابتداء بخشى از مقاله مرحوم تنکابنى را مى آوریم و سپس به شناسائى برخى از تفاسیر فریقین خواهیم پرداخت