این تفسیر که به[ تفسیرابوالفتوح رازى] معروف است یکى از آثار گرانقدر فرهنگ اسلامى واز تفاسیر مهم و پربار تشیع است .اسلامى واز تفاسیر مهم و پربار تشیع است . تفسیرابوالفتوح در قرن ششم هجرى نگاشته شده است . تا آن روز پژوهشهاى قرآنى و تفسیرى عالمان اسلامى بیشتر به زبان عربى سامان یافته بود واین تفسیر گر چه اولین تفسیر پارسى نیست 2 ولى از مفصل ترین مهمترین بزرگترین و معتبرترین تفاسیر زبان فارسى است .