5a49faec2398a.JPG

شیوه غیر تاریخی در نقد و بررسی احادیث ظهور و علائم آخر الزمان و فتن و ملاحم

تاریخ چاپ: هجری شمسی زبان: فارسی

در سال های اخیر یکی از پدیده های شایع در میان نویسندگان شیعه و سنی و البته با گرایشاتی گاه سیاسی زده اقبال و توجه دوباره به احادیث علائم ظهور و آخر الزمان و فتن و ملاحم و اشراط الساعه است؛ سنتی که ریشه های آن به سنت ادیان کتاب مقدس می رسد.

منابع مشابه بیشتر ...

5a48c7b63b474.JPG

نقد ادعای وام گیری باور رجعت در میان شیعه امامیه از زرتشتیان ایرانی

احمد جمشیدیان

یکی از باورهای مشترک میان شیعۀ امامیه و ایرانیان زرتشتی، آموزۀ رجعت و حیاتدوبارۀ برخی از انسا نها قبل از رستاخیز عام است. این امر سبب شده برخی ازمستشرقین که در 150 سال اخیر به دنبال تبارشناسی ادیان شرق بود هاند، ادعایتأثیرپذیری باور رجعت در میان شیعیان را از آموز ههای ایران باستان مطرح نمایند .این مقاله پس از بیان احتمالات متصور در تأثیرپذیری باورهای شیعه _ به ویژه باوررجعت _ و بیان ای نکه اشتراک برخی از باورها در میان ادیان الهی )درصورت یکه دینزرتشت را آیینی آسمانی قلمداد نماییم( طبیعی است، سعی بر آن دارد تا با نگاهیتاریخی–کلامی این ادعا را نقد نموده و اصالت و وحیانی بودن باور رجعت در میانشیعیان را با دلایل ذیل اثبات نماید؛ اولاً: با وجود تفاو تهای اساسی میان این دوباور، که بعضاً بازگشت به تمایز ماهوی آنها دارد، نم یتوان ادعای اشتراک و یکسانبودن آنها را مطرح کرد. ثانیاً: شواهد و قرائن تاریخی فراوانی حاکی از این است کهاین باور در میان مسلمانان عرب، سا لها قبل از ارتباط با ایرانیان وجود داشتهاست. ثالثاً: تشیع، منحصر در ایران نبوده و این عقیده و سایر باورهای شیعی درمیان شیعیان سایر بلاد نیز رونق داشته است؛ از سویی دیگر تا قرن دهم هجریدر ایران غلبه با سن یها بوده و غالب ایرانیان از مخالفان شدید تشیع و آموز ههایآن بود هاند. رابعاً: وجود تعصبات قومیتی در میان اعراب به ویژه نسبت به ایرانیانعجم و باورهایشان، مانع مهمی در تأثیرپذیری باورهای شیعی _ که دارای نهادعربی بوده _ ب ه حساب م یآید. خامساً: از آنجا که زرتشتیان ایرانی فاقد منابع معتبرهستند، بسیار دشوار است تا بتوان آموز های را به ایشان نسبت داد و سپس ادعایتأثیرپذیری مکاتب متأخر را از ایشان کرد؛ بلکه با استناد به مدارک و شواهد معتبرتاریخی م یتوان بسیاری از شباه تهای اعتقادی موجود در میان آموز ههای ایندو مکتب را ناشی از تأثیرپذیری متون ایرانی از آموز ههای اسلام ی–شیعی دانست وچ هبسا باور رجعت نیز از چنین سرنوشتی برخوردار شده باشد .

590b2761500ce.jpg

مطالعه تطبیقی نظریه آخر الزمان شیعه با نظریه پایان تاریخ لیبرالیسم

آیت مظفری

با طرح نظریه پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما متفکر ژاپنی الاصل آمریکایی بار دیگر مباحث مربوط به فلسفه سیاسی تاریخ زنده شد. وی مدعی گردید لیبرال دموکراسی مکتب و نظام سیاسی پایان تاریخ است. فوکویاما بر بنیاد نظریه هگل و با توجه به تفسیر الکساندر کوژو لیبرال دموکراسی را نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک بشر آخرین شکل حکومت بشری و پایان تاریخ معرفی کرد. از سوی دیگر شیعه اثنی عشری نیز نظریه خاص خود را درباره آخرالزمان دارد و برخلاف فوکویاما اسلام ناب محمدی و دولت حضرت مهدی (عج) را ایدئولوژی و حکومت پایان تاریخ معرفی می کند.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5a51f56ba563b.JPG

ما قبل ابن تيميه: اجازات تعدادی از علمای شیعه در سده هفتم قمری به جماعتی از علمای اهل سنت

حسن انصاری

در مجموعه ای خطی از اجازات که باید وقتی مستقلا آن را معرفی کنم و در کتابخانه ظاهریه موجود است درخواست اجازه ای دیده می شود از شماری از عالمان اهل سنت از علمای زمان که عده ای به درخواست آنان پاسخ مثبت داده اند و از آن جمله سه تن از علمای برجسته شيعه: عبد الکريم ابن طاوس و يحيی بن سعيد الحلي، صاجب الجامع للشرائع و بهاء الدين اربلي.

روحانیت و حکومت/مرجعیت
مقاله
5a51e44e75f07.JPG

اجازه ای از فاضل يمنی

حسن انصاری

از يحيی بن القاسم بن عمرو العلوي اليمني و معروف به الفاضل اليمني، عالم اوائل سده هشتم قمری و نويسنده حاشيه ای معروف بر کشاف زمخشري تعدادی سند و اطلاعات و نسخه خطی در سال های گذشته شناسایی کرده ام که به تدريج مواد آن را در کاتبان خواهم گذاشت. اينجا اجازه ای مهم از او را نقل می کنم که در پايان نسخه ای از المفصّل في النحو تأليف زمخشري موجود در کتابخانه مجلس در تهران و به شماره ۱۴۲۱۰ خطی (۱۰۷۶۹) دیده می شود (با کتابت ۷۲۹ ق در قريه قارزيّه از ناحيه جوين). اجازه برای کاتب که خود اهل علم بوده نوشته شده است. اينجا متن اجازه را می آورم. در تصحيح تلاش زيادی نکردم. عکسی که در اختيار من است چندان خوب نيست. قسمت هایی را نمی توانم بخوانم و قسمت هایی هم افتادگی ها از خود نسخه است.

روحانیت و حکومت/مرجعیت
مقاله