منابع مشابه بیشتر ...

5de4d073e452b.JPG

جانشینی امام علی (ع) و رخداد غدیر: بررسی و نقد دیدگاه رابرت گلیو

سعادت غضنفری, شهاب الدین وحیدی مهرجردی

رابرت گلیو از شیعه پژوهان انگلیسیزبان کثیرالتـالیفی اسـت کـه بـرخلاف بسـیاری از مستشرقان و شیعه پژوهان هم عصرش کوشیده است رویکردی عالمانه در پژوهش هـای خویش به کار ببندد. مهم ترین علل تمایز رویکرد پژوهشی او و بیان دیدگاه هایی همسو با باورهای شیعه بهره گیریاش از منابع شیعی است . با این حال ، در جدیدترین پـژوهش خویش ، در طبع سوم دایرةالمعارف اسلام لیدن با عنوان «علی بن ابیطالب » بـه رغـم پیگیری رویکرد پیشین و بررسیهای محققانه و گسترده ، در بحث از جانشینی علی (ع ) و مهم تر از همه درباره رخداد تاریخی غدیر، تحلیلی ناظر به تمام ابعاد موضـوع نـدارد و گاه استدلال ها و استنتاج های تعجب برانگیزی دارد. ضروری است کـه بـدانیم مـدعیان رویکرد عالمانه ٔ پژوهشی در مواجهه با رخداد تاریخی غدیر، با این همه مستندات موثق ، چه دیدگاهی داشته اند و علل آن چیست

5a51f56ba563b.JPG

ما قبل ابن تيميه: اجازات تعدادی از علمای شیعه در سده هفتم قمری به جماعتی از علمای اهل سنت

حسن انصاری

در مجموعه ای خطی از اجازات که باید وقتی مستقلا آن را معرفی کنم و در کتابخانه ظاهریه موجود است درخواست اجازه ای دیده می شود از شماری از عالمان اهل سنت از علمای زمان که عده ای به درخواست آنان پاسخ مثبت داده اند و از آن جمله سه تن از علمای برجسته شيعه: عبد الکريم ابن طاوس و يحيی بن سعيد الحلي، صاجب الجامع للشرائع و بهاء الدين اربلي.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5a51f56ba563b.JPG

ما قبل ابن تيميه: اجازات تعدادی از علمای شیعه در سده هفتم قمری به جماعتی از علمای اهل سنت

حسن انصاری

در مجموعه ای خطی از اجازات که باید وقتی مستقلا آن را معرفی کنم و در کتابخانه ظاهریه موجود است درخواست اجازه ای دیده می شود از شماری از عالمان اهل سنت از علمای زمان که عده ای به درخواست آنان پاسخ مثبت داده اند و از آن جمله سه تن از علمای برجسته شيعه: عبد الکريم ابن طاوس و يحيی بن سعيد الحلي، صاجب الجامع للشرائع و بهاء الدين اربلي.

روحانیت و حکومت/مرجعیت
مقاله
5a51e44e75f07.JPG

اجازه ای از فاضل يمنی

حسن انصاری

از يحيی بن القاسم بن عمرو العلوي اليمني و معروف به الفاضل اليمني، عالم اوائل سده هشتم قمری و نويسنده حاشيه ای معروف بر کشاف زمخشري تعدادی سند و اطلاعات و نسخه خطی در سال های گذشته شناسایی کرده ام که به تدريج مواد آن را در کاتبان خواهم گذاشت. اينجا اجازه ای مهم از او را نقل می کنم که در پايان نسخه ای از المفصّل في النحو تأليف زمخشري موجود در کتابخانه مجلس در تهران و به شماره ۱۴۲۱۰ خطی (۱۰۷۶۹) دیده می شود (با کتابت ۷۲۹ ق در قريه قارزيّه از ناحيه جوين). اجازه برای کاتب که خود اهل علم بوده نوشته شده است. اينجا متن اجازه را می آورم. در تصحيح تلاش زيادی نکردم. عکسی که در اختيار من است چندان خوب نيست. قسمت هایی را نمی توانم بخوانم و قسمت هایی هم افتادگی ها از خود نسخه است.

روحانیت و حکومت/مرجعیت
مقاله