منابع مشابه بیشتر ...

5e2816f4cd2a6.JPG

نسخه های نهج البلاغه و کتاب های شریف مرتضی و دیگر آثار شیعی در یک کتابخانه سنی در دمشق سده هفتم قمری

حسن انصاری

سال ۲۰۱۰ در کتابخانه سلیمانیه برای نخستین بار با فهرست کتابخانه خزانه اشرفیه دمشق که از نخستین فهارس موجود از کتابخانه های سده های میانه است (متعلق به سده هفتم قمری) و نسخه آن در کتابخانه فاتح به شماره ۵۴۳۳ موجود است آشنا شدم. عکسی از آن تهیه کردم و قصدم این بود که آن را تصحیح کنم. منتهی بعداً اطلاع پیدا کردم این کار پیش از این در دست اقدام بوده است. اخیراً این فهرست با ترجمه و تحلیل و ویرایش متن به چاپ رسیده است.

5e25e639eee0d.JPG

یک نکته درباره مطلبی از صاحب جواهر و نقدی بر گفته ای از آقای سید کمال حیدری

حسن انصاری

امشب کتابی دیدم و بخش هایی از آن را خواندم با عنوان مواضع للنظر. در جایی دیدم به درستی اشکالی کرده به خطای یکی از نویسندگان معاصر در فهم گفتار مشهوری از صاحب جواهر. در کتاب جواهر الکلام در بحث اقامه حدود چنانکه می دانیم چنین ابراز شده: فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك ، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا...

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5e2816f4cd2a6.JPG

نسخه های نهج البلاغه و کتاب های شریف مرتضی و دیگر آثار شیعی در یک کتابخانه سنی در دمشق سده هفتم قمری

حسن انصاری

سال ۲۰۱۰ در کتابخانه سلیمانیه برای نخستین بار با فهرست کتابخانه خزانه اشرفیه دمشق که از نخستین فهارس موجود از کتابخانه های سده های میانه است (متعلق به سده هفتم قمری) و نسخه آن در کتابخانه فاتح به شماره ۵۴۳۳ موجود است آشنا شدم. عکسی از آن تهیه کردم و قصدم این بود که آن را تصحیح کنم. منتهی بعداً اطلاع پیدا کردم این کار پیش از این در دست اقدام بوده است. اخیراً این فهرست با ترجمه و تحلیل و ویرایش متن به چاپ رسیده است.

کتابشناسی/نسخ خطی
مقاله
5e25e639eee0d.JPG

یک نکته درباره مطلبی از صاحب جواهر و نقدی بر گفته ای از آقای سید کمال حیدری

حسن انصاری

امشب کتابی دیدم و بخش هایی از آن را خواندم با عنوان مواضع للنظر. در جایی دیدم به درستی اشکالی کرده به خطای یکی از نویسندگان معاصر در فهم گفتار مشهوری از صاحب جواهر. در کتاب جواهر الکلام در بحث اقامه حدود چنانکه می دانیم چنین ابراز شده: فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك ، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا...

کتابشناسی/کلیات
مقاله