آموزش در حوزه هاى علمیه ما به خلاف تمام مراکز آموزشى دیگر به صورت کاملاً آزاد انجام مى گیرد; یعنى طلاب در انتخاب استاد و مواد درسى مختارند. به درس هر کسى که بخواهند شرکت مى کنند و در بین علوم گوناگونى که در حوزه تدریس مى شود هر کدام را که بخواهند انتخاب مى کنند. دروسى که اساتید حوزه ها شروع مى کنند غالبا به درخواست عده اى از شاگردان انجام مى گیرد. این خلاصه چیزى است که در حوزه هاى علمیه مى گذرد در سالهاى اخیر در حوزه علم ی ه قم که امروزه بزرگترین مرکز آموزش أحکام و معارف دینى است تحولاتى انجام شده و شوراى مدیر ی ت حوزه تشکیل شده و این شورا قدمهایى برداشته است. مقاله حاضر در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول آن به برخى از نواقص حوزه هاى علمیه اشاره شده و در بخش دوم آن به طور فشرده به راه حلها اشاره شده است. مقصود ما این است که ا ولاً روشن شود طلاب حوزه ها با چه مشکلاتى رو به رو هستند.

منابع مشابه بیشتر ...

5a50ef7c910c8.JPG

مدیریت در حوزه هاى علمیه

سخن از مسولیتهاى عظیمى بود که در عصر حاضر متوجه حوزه هاى علمیه و سازمان روحانیت شده است و یادآور شدیم: حوزه هاى علمیه و محیطهاى روحانى ما مسوول پاسدارى ایمان جامعه اسلامى و دفاع از اصول و فروع دین مقدس اسلام از دیدگاه مذهب شیعه و تعلیم و تبلیغ آنها و عهده دار پاسخگویى به نیازهاى مذهبى مردم مسلمانند. و آنچه که بیشتر مورد توجه ما بوده و هست واهمیت و حساسیت و نقش آفرینى آن مى طلبد که نگاهى ژرف تر و واقع بینانه تر بدان داشته باشیم اینستکه: دشوارى و سنگینى این مسئولیتها در همه زمانها یکسان نیست بستگى دارد به درجه تمدن و سطح فرهنگ جامعه و میزان آگاهى مردم به مسائل مختلف از یک طرف و درجه فعالیت نیرهاى مخالف از طرف دیگر. 2 حوزه و روحانیتى که قرنها دستش ازامکانات مادى وسیع و وسایل تبلیغى گسترده کوتاه بوده است و خمواره از سوى طاغوتها و مستکبران و دولتمردان جامعه تهدید مى شده است و براى ارشاد جامعه وابلاغ رسالت اسلامى خویش و بیدارگرى امتها با محدودیتها و فشارهاى زیادى روبرو بوده است !