أدبُ الطّف او شُعَراءُ الحُسین منَ القَرن الاوّل الهجری حتّی القرن الرّابع عَشَر مجموعه‌ای ۱۰ جلدی به زبان عربی است که به بیان اشعار و معرفی شاعران حسینی در طول ۱۴ قرن می‌پردازد. این مجموعه نگاشته جواد شبر از نویسندگان عرب در دوره معاصر است.

منابع مشابه بیشتر ...

5a57747b4ab91.JPG

ادب الطلف (جلد6)

جواد شبر

أدبُ الطّف او شُعَراءُ الحُسین منَ القَرن الاوّل الهجری حتّی القرن الرّابع عَشَر مجموعه‌ای ۱۰ جلدی به زبان عربی است که به بیان اشعار و معرفی شاعران حسینی در طول ۱۴ قرن می‌پردازد. این مجموعه نگاشته جواد شبر از نویسندگان عرب در دوره معاصر است.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5a57747b4ab91.JPG

ادب الطلف (جلد6)

جواد شبر

أدبُ الطّف او شُعَراءُ الحُسین منَ القَرن الاوّل الهجری حتّی القرن الرّابع عَشَر مجموعه‌ای ۱۰ جلدی به زبان عربی است که به بیان اشعار و معرفی شاعران حسینی در طول ۱۴ قرن می‌پردازد. این مجموعه نگاشته جواد شبر از نویسندگان عرب در دوره معاصر است.

فرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/ادبیات عاشورایی
کتاب
5a57739458422.JPG

ادب الطلف (جلد5)

جواد شبر

أدبُ الطّف او شُعَراءُ الحُسین منَ القَرن الاوّل الهجری حتّی القرن الرّابع عَشَر مجموعه‌ای ۱۰ جلدی به زبان عربی است که به بیان اشعار و معرفی شاعران حسینی در طول ۱۴ قرن می‌پردازد. این مجموعه نگاشته جواد شبر از نویسندگان عرب در دوره معاصر است.

فرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/ادبیات عاشورایی
کتاب