منابع مشابه بیشتر ...

5da44198384d4.JPG

تحلیل کارکرد ارتباطی رجزهای یاران امام حسین(ع) در قیام عاشورا

محسن الویری, علی وحیدی فردوسی

مقاله پیش‌رو در پی آن است تا از رهگذر واکاوی نقش ارتباطی رجزهای یاران امام حسین(ع) در قیام عاشورا، کارکرد «رجز» ـ به مثابه یک رسانه سنتی ـ را در این رویداد مهم تاریخ اسلام از منظر ارتباطی تبیین نماید. به این منظور و با بهره­گیری از نظریه کارکردگرایی در مطالعه کارکردهای پیام­های ارتباطی، بر «آگاه­سازی» پیام­های ارتباطی ـ‌ به­عنوان یکی از کارکردهای پیام­های ارتباطی ـ تمرکز شده و با استفاده از مدل ارتباطی «لاسول»، رجزهای یاران امام(ع) از جهت نقش «آگاهی ­بخش» آنها بررسی شد. در تحلیل محتوای رجزها از روش «تحلیل محتوای کیفی» (با رویکرد تلخیصی) استفاده شد. از جمله مهم­ترین نتایج به­دست آمده این است رجزهای یاران سیدالشهداء(ع) در رویداد عاشورا، علاوه‌بر کارکردهای رایج این رسانه سنتی در آن دوران (از جمله بیان جنگاوری و نسب رزمنده)، هم­سو با اهداف ترسیمی امام حسین(ع) از قیام عاشورا بوده و از این منظر، واجد کارکرد «آگاهی‌‌بخشی» است.

5c1b5ff2196be.JPG

The Consequences of Iran's Islamic Revolution on Saudi Shiites socio - political situation

Farzaneh Rahmati

Iran's Islamic revolution had so many effects on political, social, cultural and economic conditions of Shiites outside of Iran and caused a special formation of Muslims identity beliefs in the world, especially Shia Muslims. Islamic revolution was a turning point in the Saudi Shia movement to get their spoiled rights by governance structure in Saudi Arabia and helped Shia movements to revive and increase their influence in political and social arenas and led to dynamic Shiite Islamic movements and relatively political open space which had been restricted by Saudi Arabia's rulers. The present study wants to answer to this question that; what are the effects of Iran's Islamic Revolution on Saudi Shiite socio- political situation? Islamic Revolution as a phenomenon in the Middle East which was based on religious beliefs and democracy became a new management paradigm on the concept of resistance inside the notions of Shia and partially removed Saudi Shiite restrictions. At the conclusion of this paper we can see that, Islamic Revolution as a unique phenomenon had so many effects on the socio- political conditions of Shia in the region and also had special effects on campaign organizations in line with restoration of political and social identity of Shia communities in Saudi Arabian.