منابع مشابه بیشتر ...

5e2f2c638ebf0.JPG

نگاه تحلیلی به مسئله عالم ذر در مکتب تفکیک

جعفر اصفهانی, رضا اکبری

در مکتب تفکیک ، با تکیه بر مبانی انحصار علوم حقیقی در وحیانی ، حجیت ظواهر، عدم تجرد روح ، تقدم حدوث روح بر حدوث بدن ، تفکیک عقل از ذات روح و وجود عوالم قبل از دنیا، وجود عالم ذر پذیرفته شده است . در این مکتب ، عالم ذر به دلیل ارتباط با شناخت فطری توحید، دلیل ارسال انبیا و نیز ملاک این همـانی شخصـیت اهمیت بسیار زیادی دارد. دلایل نظریه پردازان مکتب تفکیک بر وجـود ایـن عـالم دلایل نقلی است و در این میان روایت طرح شده در تفسیر آیه ١٧٢ سـوره اعـراف جایگاه خاصی دارد. در این مکتب به اشکالات مطرح شده در خصوص وجـود عـالم ذر پاسخ داده شده است . اشکالات به دو دسته تقسیم می شود؛ دسته ای کـه وجـود این عالم را محال می داند و دسته ای که دلایل طرح شـده در تحقـق ایـن عـالم را ناکافی قلمداد می کند. در دسته اول پنج اشکال و در دسـته دوم دو اشـکال عمـده مطرح است . پاسخ نظریه پردازان مکتب تفکیک به هر دو دسته اشکالات مبتنی بـر اصول آنهاست که تمسک به ادله نقلـی و نیـز نقـد مبـانی هـر یـک از اشـکالات محوریت دارد.