10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع
بررسی تاثیرتفکرات شیعی درکاربست نقش اژدها در آثار هنری ایران
راضیه نایب زاده صمد سامانیان
PDF

عنوانبررسی تاثیرتفکرات شیعی درکاربست نقش اژدها در آثار هنری ایران

نویسندهراضیه نایب زاده, صمد سامانیان

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/نگارگری و خطاطی

مکان چاپتهران

ناشرهنر و معماری دانشگاه شاهد

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی