آل مسافر يا آل سلار، دودمانى از امراى محلى در ناحيه غرب البرز وآذربايجان و اران و ارمنستان بودند. محمد بن مسافرنخستين چهره اين خاندان، به احتمال در اواخر سده سوم هجرى بر دژ شميران در طارم دست يافت; وى فرمانروايى دوستدار آبادى، اما تندخو و ستمكار بود. در سال 330، دو پسر محمد به نام «وهسودان» و «مرزبان» با همدستى مادرشان «خراسويه» بر پدر فائق آمده او را به بند كشيدند; از اين زمان به بعد خاندان آل مسافر به دو شعبه تقسيم شد