منابع مشابه بیشتر ...

59607ba145291.jpg

آقا بزرگ تهرانی، شیخ المورخین شیعه

محمد علی حق شناس

درباره احوال و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی آنچنان که شایسته و در خور جایگاه والای علمی و معنوی اوست، تاکنون تحقیقات ارزنده ای رخ ننموده است. شیخ در نزدیک یک قرن از حیات پربرکت خویش همواره در راه شناساندن تالیفات و تصنیفات و مولفین و مصنفین شیعه به جهانیان کوشش های فراوان کرد و رنج های بسیار برد دست رنج لو در بیش از هشتاد جلد کتاب در تاریخ تشیع نمود کرد که دو اثر بزرگ و جاودانی او یعنی الذریعه الی تصانیف الشیعه که یک دوره تاریخ ادبیات شیعه و همچنین طبقات اعلام الشیعه که یک دوره تاریخ رجال شیعه می باشد نمایانگر پشتکار و توانمندی علمی و روحی مولف است.