آیت الله شیخ محمد رضا جعفری ضمن ترجمه انگلیسی کتاب اصول کافی، تعلیقات ارزشمندی بر آن افزوده است. در این گفتار، تعلیقات نگارنده بر هفده باب کافی آمده است. نگارنده در این تعلیقات، درباره سلیمان و ابوذر، حکومت عباسیان، نام بعضی از راویان احادیث، و درون‌مایه احادیث، نکات مهمی بیان کرده است.

منابع مشابه بیشتر ...

5e25dc1cd2266.JPG

کتاب کافی، شناسنامه تشیع امامی

حسن انصاری

کتاب کافی کلینی شناسنامه تشیع امامی است. به نحوی می توان تمام عرصه های تفکر شیعی از فقه و کلام و فلسفه و اصول فقه را شرح و تفسیر احادیث امامان شیعه دانست و به ویژه احادیث دو امام باقر و صادق (ع).

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5a4a088632287.JPG

تعلیقات آیت الله جعفری بر اصول کافی، شش باب از کتاب الحجه

آیت الله شیخ محمد رضا جعفری ضمن ترجمه انگلیسی کتاب اصول کافی، تعلیقات ارزشمندی بر آن افزوده است. در این گفتار، تعلیقات نگارنده بر شش باب کافی آمده است. نگارنده در این تعلیقات، درباره درون مایه احادیث، خصوصا در باب تحریف نشدن قرآن نکات مهمی بیان کرده است.

حدیث/متون حدیثی شیعه/پژوهشی
مقاله