منابع مشابه بیشتر ...

5a50ef7c910c8.JPG

مدیریت در حوزه هاى علمیه

سخن از مسولیتهاى عظیمى بود که در عصر حاضر متوجه حوزه هاى علمیه و سازمان روحانیت شده است و یادآور شدیم: حوزه هاى علمیه و محیطهاى روحانى ما مسوول پاسدارى ایمان جامعه اسلامى و دفاع از اصول و فروع دین مقدس اسلام از دیدگاه مذهب شیعه و تعلیم و تبلیغ آنها و عهده دار پاسخگویى به نیازهاى مذهبى مردم مسلمانند. و آنچه که بیشتر مورد توجه ما بوده و هست واهمیت و حساسیت و نقش آفرینى آن مى طلبد که نگاهى ژرف تر و واقع بینانه تر بدان داشته باشیم اینستکه: دشوارى و سنگینى این مسئولیتها در همه زمانها یکسان نیست بستگى دارد به درجه تمدن و سطح فرهنگ جامعه و میزان آگاهى مردم به مسائل مختلف از یک طرف و درجه فعالیت نیرهاى مخالف از طرف دیگر. 2 حوزه و روحانیتى که قرنها دستش ازامکانات مادى وسیع و وسایل تبلیغى گسترده کوتاه بوده است و خمواره از سوى طاغوتها و مستکبران و دولتمردان جامعه تهدید مى شده است و براى ارشاد جامعه وابلاغ رسالت اسلامى خویش و بیدارگرى امتها با محدودیتها و فشارهاى زیادى روبرو بوده است !

5a50dd2f36494.JPG

آزاداندیشى و حوزه‏هاى علمى شیعه

غلامرضا جلالی

آزاد اندیشى براى این است که اندیشه به آزادى بینجامد. چون اندیشه، بویژه نوع آزاد آن، تحقق یافته نیست. این اندیشه براى به حقیقت پیوستن مرادها و مقصودهاى خود ابتدا خود را از وابستگى رها مى‏کند و به دنبال آن راه وارستگى را پیش مى‏گیرد. آزاد اندیشى در غرب، برابر است با قدرت‏زدایى، تهى شدن اندیشه از سنت و سرشت قدسى، اما در شرق، بویژه میان حوزه‏ها، آزاد اندیشى به منظور دستیابى به حق صورت مى‏گیرد که در اساس امرى است قدسى و ناسوتى. براین اساس، آزاد اندیشى دستاورد، نگاه از بالا، یا پایین، یا دور یا نزدیک، یا حاصل اندیشه‏هاى کوچک بازدارنده نیست، اندیشه‏هایى که مى‏توانند همه زندگى را پر کنند و هرگز به انسان اجازه نمى‏دهند تا به آن‏چه توانایى تحصیل آن را داشته است، برسد. آزاد اندیشى، ریشه در عینیت‏گرایى، واقع‏بینى و آزمون و خطا و تجربه دارد و بیان دستاوردهاى آن به قالبهاى نوین نیازمند است و از لوازم آن عدم تعهد به افکار و اندیشه‏هاى آبایى و بتهاى قبیله و صنف است. آزاداندیش، براساس باورهاى از پیش پذیرفته شده نمى‏اندیشد، و منطق توجیهى را به کار نمى‏گیرد. دغدغه کشف حقیقت از خصلتهاى روحى این فرد است.