منابع مشابه بیشتر ...

59f6d72de56ee.JPG

بررسی تاریخی روایی مسئله طلاق های مکرر منسوب به امام حسن (ع)

سید حسن قاضوی, زهرا سادات حسینی سمنانی

يكي از مسائل مطرح شده درباره امام حسن (ع)، مطلاق بودن ايشان است. مسئله اصلي اين پژوهش، بررسي تاريخي ـ روائي اين نسبت و علل و اسباب تاريخي آن است. به نظر مي رسد، اين نسبت، ريشه در خصومت خلفاي عباسي با حسن بن علي (ع)، (به دليل قيام هاي حسنيان) دارد؛ زيرا كه در احاديث و اسناد تاريخي معتبر قبل از دوره عباسي، اثري از اين اتهام به چشم نمي خورد. اختلاف فراوان در شمار همسران، نبود نام و نشان از آنان در تاريخ و ديگر دلايل عقلي و نقلي، گواه نادرستي اين انتساب است. افزون بر اين اگر چنين بود، دستگاه تبليغاتي اموي از اين مستمسك عليه امام (ع) سود مي جست. در پژوهش پيش رو تلاش شده است تا ضمن بررسي اصل مسئله، در دو حوزه تاريخ و حديث، علل نادرستي آن، به روش تحليلي ـ انتقادي مورد بررسي و علل رواج اين انتساب مورد اشاره قرارگيرد. طبيعي است منابع اين پژوهش، تركيبي از منابع حديثي، تاريخي و كلامي باشد.