در نوشتۀ پیش‌رو بخشی از گزارشهای کتاب المحیط بالإمامة-نوشتۀ عالم مشهور زیدی سدۀ پنجم ابوالحسن علی بن حسین بن محمد الدیلمی-ارائه می‌شود که مشتمل بر 66 روایت از چهار نگاشتۀ کهن امامی مفقود است که عبارتند از: 1.تفسیری منقول از امام محمد باقر علیه السلام - گزارش شده از طریق ابو حمزۀ ثمالی و سدیربن حکیم الصیرفي، و بکیر بن سعد 2. کتاب «التحریف و التنزیل» احمد بن محمد بن خالد برقی (م 280/274) 3. «نوادر الحکمة» محمد بن احمد بن یحیی اشعری (م پیش از 290)، و 4.کتابی از شیخ مفید (م413) بدون ذکر نام کتاب. از میان روایات یاد شده بخش قابل توجهی در منابع روایی موجود گزارش نشده‌اند.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5578075cb7a2f.jpg

تأویل قرآن به مقامات اهل بیت (ع)؛ مبانی و پیش فرض ها

امین حسین پوری

تاویل قرآن از موضوعات پرگفت و گو در فرهنگ اسلامی است. یکی از مباحث چالش یرانگیز در این حوزه نیز چگونگی تعامل و تفسیر روایات فراوانی است که آیاتی از قرآن را بر اهل بیت(ع) تطبیق نموده است. برخی دانشوران قرآن پژوه شیعی تلاش نموده اند تا راهکارهایی در جهت تحلیل این روایات پیشنهاد دهند و روشن سازند که معنای باطنی یاد شده در این روایات چه پیوندی با ظاهر آیه دارند و چگونه از آن ظاهر به این باطن می توان رسید. «قاعده جری و تطبیق»، «هدف نهایی خلقت و اتحاد ملاک در مصادیق گوناگون»، «قاعده وضع الفاظ برای روح معنا»، «مجاز در اسناد یا دیگر آرایه های بلاغی» و «هم سنخی طینت ها و اتحاد اراده ها» از جمله این راهکارهای پیشنهادی است. نوشتار پیش رو به بررسی این راهکارها و ارزیابی آنها می پردازد و در نهایت، نظریه برگزیده خود را که مبنای «کنایی بودن تعابیر قرآنی» است، فرادید می نهد.

قرآن/علوم قرآنی/پژوهشی
مقاله