منابع مشابه بیشتر ...

593e5a360b286.jpg

فعالیت های فرهنگی شیعیان قرن اول و دوم در قلمرو سرزمین اهواز

صاحب عوده تبار

تشیع در طول تاریخ برای تثبیت موقعیت خویش تلاش ها و کوشش های زیادی انجام داده است که آنها را می توان به فعالیت های سیاسی ، مبارزاتی یا فرهنگی ، عقیدتی و یا حتی اقتصادی تقسیم کرد. اما بی شک یکی از مهم ترین علل گسترش فکر شیعی در سرزمین های مختلف جهان اسلام همانا فعالیت های فرهنگی اعتقادی بوده است که آن هم به طرق و شیوه های مختلفی صورت پذیرفته و شواهد تاریخی آن را تایید می کند.