هدف از این پژوهش تبیین جریان ولیعهدی امام رضا (ع) و مواضع سیاسی ایشان در خصوص این رویداد تاریخی است. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر روش تحقیق تاریخی و تفسیری است که به تحلیلِ داده های موجود در منابع نوشتاری می پردازد. در جریان ولیعهدی امام رضا (ع) سه جناح سیاسی رویاروی یکدیگر قرارگرفته اند؛ امام رضا (ع)، مأمون و فضلِ‌سهل نمایندگان این گروه ها بودند اندیشه ی فراخوانی امام رضا(ع) به مرو تداوم نظریه ی قدیمی الرضا من آل-محمد(ص)بود. این نظریه که در تاسیس خلافت عباسی نقش کلیدی داشت در زمان مأمون نیز باید خیزش های ضد عباسی را فرو می نشاند و جانی دوباره به دستگاه خلافت می داد. امام رضا (ع) در مقابل نقشه ی سیاسی مأمون و فضل واکنش سیاسی حساب شده ای اتخاذ نمود. ایشان در طول سفر به ایران و در طول اقامت در مرو با روحیه ای خستگی-ناپذیر، رفتارها و گفتارهای مناسب سیاسی از خود به ظهور رساند. مجموع این تکاپوها نتایج شگفتی در جهت معرفی شخصیت ایشان تبیین مفهوم امامت و گسترش فقه سیاسی تشیع در پی داشت.

منابع مشابه بیشتر ...

5cbed9c2a42c1.JPG

ترجمه و نقد مقاله ی مادلونگ با عنوان علی الرضا

مجید کرباس فروشان, محسن قمرزاده

نوشتار حاضر به ترجمه و نقد مقاله (علی الرضا) به قلم ویلفرد فردیناند مادلونگ خاورشناس مشهور اختصاص دارد. نگارنده مقاله نقد، پس از معرفی نویسنده و آثار ترجمه شده از او به معرفی دانشنامه ایرانیکا پرداخته شده است. سپس به ترجمه مقاله اقدام نموده و به نقد و ارزیابی مقاله در دو بعد کلی و جزئی سامان یافته است.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5957bbbba0b25.jpg

تحلیل جنبه های نمادین شیعی در تزیینات مسجد جامع یزد

حسین فراشیانی

مسجد جامع یزد یکی از مساجد عظیم و مهم سبک آذری در ایران است. از خصوصیات این بنا می‌توان به سردر رفیع، مناره‌های بلند، کاشی‌کاری زیبا، گنبد مسجد و... اشاره کرد. به‌کارگیری نقوش در قالب گچ‌بری، کاشی‌کاری و طرح‌های زیبا حائز اهمیت و درخور تفسیر است. تلفیق نقوش هندسی با نقوش اسلیمی در تزیینات کاشی‌کاری مسجد به نحوی است که در نگاه اول نمی‌توان به‌راحتی بین آن‌ها تمایزی قائل شد. هدف از این مقاله، مطالعه نقوشی است که جنبه نمادین آن‌ها به نحوی در بردارنده تفکرات مذهب شیعه می‌باشد. روش تحقیق توصیفی‌ـ‌تحلیلی است و از طریق مطالعۀ کتابخانه‌ای انجام شده است. بنابر یافته‌های تحقیق نقوش نمادین موجود در مسجد جامع یزد شامل انواع مختلف شمسه، ستاره، محرابی و... است. این نقوش بدین لحاظ حائز اهمیت است که علی‌رغم استقرار حکومت مرکزی سنی‌مذهب طی ادوار ایلخانی و تیموری نمایانگر تفکرات شیعی است.

فرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها
مقاله