"معالم انساب الطالبین "کتابی است که "عبدالجواد کلیدار "در شرح و توضیح کتاب "سر الانساب العلویه ابی نصر البخاری "به رشته تحریر درآورده است . هر دو کتاب به زبان عربی است و موضوع آن روش‌های تدوین نسب‌نامه سادات است .در این کتاب ضمن مروری بر انساب سادات، نسب‌نامه آنها همراه با شجره‌نامه‌های درختی درج می‌گردد .

منابع مشابه بیشتر ...

568001ea78217.jpg

جایگاه اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه ابوحنیفه

محمدشفق خواتی

به موضع ابوحنیفه درباره اهل بیت(علیهم السلام)، از دو منظر می توان نظر افکند: یکی با این پیش فرض جا افتاده که وی در زندگی علمی خود همواره در تقابل با اهل بیت(علیهم السلام) بوده و به تعبیر برخی، در برابر اهل بیت(علیهم السلام) دکان گشوده بوده است. اما منظر دیگر آن است که اوراقی چند نیز از روابط دوستانه و متلمذانه ابوحنیفه با اهل بیت(علیهم السلام) برخوانده شود و حقایق غیر قابل کتمانی که درباره موضع شیعی گونه وی در منابع شیعی و سنی موج می زند، بازخوانی گردد. از آنجا که سالها بلکه قرنها از منظر نخست به موضع ابوحنیفه درباره اهل بیت(علیهم السلام) نگریسته شده، این نوشتار در پی آن است که یک بار هم از قله و فراز دیگری به این وادی نظاره کند و پرده از رخ برخی حقایق غبار گرفته برگیرد.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

57e686219e98b.jpg

تاریخ کربلا و حائر الحسین (ع)

عبدالجواد کلیدار

کربلا همواره با انوار آسمانی خود بر دلهاي پاك میتابد و همیشه ایام نورافشان جان و جهانیان است. جاي جاي این تربت مطهّر و قبههاي نورانی یادآور شهامت و شجاعت و ایثار و از خودگذشتگی نیکان روزگار است. آنان که از شراب سر به مُهر رَحِیقٍ مَخْتُومٍ نوشیدند و سرزندگی و بالندگی را به همگان اهدا نمودند و آرامگاهشان مأمن و پناهگاه کسانی شد که نردبان قرب را به سوي حضرت دوست میجویند. از آن میان، حائر حسینی، عطر و بوي دیگري دارد و در این مکان دعاها به استجابت قریبتر است. در اینکه حائر را به کجا نام آن را به تحقیق و تفحص نشسته و جناب « دکتر عبدالجواد کلیددار » نهادهاند، آرا و نظریات متفاوتی بیان شده که پژوهشگر ارجمند آن را با ترجمه وزین خود، گویا کرده و تحفه رهپویان کوي حسینی نموده است. « مسلم صاحبی » آقاي بعضی از نویسندگان بر این باورند که حائر مجموعه صحن مقدس است، گروهی دیگر محدوده گنبد برافراشته را حائر میدانند، دسته سوم روضه منوره و ساختمانهاي اطراف آن، مثل رواقها، قتلگاه، خزانه و ... را حائر میشمارند و حتی برخی از نظریهپردازان همه کربلا را حائر میدانند. آنچه در فصول مختلف این پژوهش و ترجمه وزین آن آمده، کاوشی محققانه و بیطرفانه براي حقیقتیابی در نظریههاي گوناگون حائر و نحوه مرمت و بازسازي آن در گذر تاریخ و پیشآمدهاي مهم آن میباشد.

تاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع)
مقاله