منابع مشابه بیشتر ...

5a2d0c56f24e0.JPG

«امامت» و موضوع تمدن اسلامی (سیری تحلیلی از حضرت ابراهیم (ع) تا حضرت رضا (ع))

ابوالفضل خوش منش

بعثت پیامبران و جانشینان ایشان در شرایط زمـانی و مکـانی گونـاگونی روی داده و از جمله علل آن، تعلیم شرایط گوناگون زندگی به انسانهای پیـرو دعـوت انبیاست . دعوت و مجاهدت یک پیامبر به موضوع طغیان سیاسی پیوند مـی خـورد و دعوت پیامبر دیگری به فساد اقتصادی و دیگری به انحطـاط اخلاقـی . در میـان انبیا و اوصیای الهی ، نام دو امام را بـا موضـوع تمـدن، سیاسـت و فرهنـگ امـت اسلامی و بشری می توان قرین یافت : حضرت ابراهیم (ع) و حضرت رضا . (ع)در میان این دو شخصـیت الهـی کـه در دو منتهـی الیـه زمـانی و مکـانی نیـز ایستادهاند، جدا از ارتباط نسبی ، شباهت های درخور توجهی می توان یافـت کـه از جملة آنها، حضور در دو حوزة مهم تمدنی ، سروکار داشتن با دو دستگاه سیاسـی زیرک و طغیانگر، سیر گستردة جغرافیایی و بین المللـی ، سـروکار داشـتن ادیـان و مذاهب گوناگون با ایشان و موضوع مناظرهها و احتجاجات است . مقالة حاضر مقایسه ای میان سیرة این دو امام با نگاه فرهنگی و تمدنی اسـت . در این مقاله امام رضا(ع) را امامی می یابیم که با توجه به اقتضائات زمان، میراثدار برتر سیره و سنت پدر و پیشوای امم ، یعنی ابراهیم حنیف ، است . روشن است کـه بازخوانی فرهنگی و تمدنی سیرة پیشوایان، از نیازهای اساسـی امـت اسـلامی در مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی است .