توان‌مندی نظام اجتماعی از دغدغه‌های مهمی است که همواره مورد توجه نظام‌های سیاسی و حکومتی است. عوامل مختلفی می‌توانند در بقا و تداوم، پویایی و توان‌مندسازی نظام اجتماعی نقش داشته باشند. باور به مهدویت در پویایی و توان‌مندی نظام اجتماعی نقش مهمی می‌تواند داشته باشد و کارکرد در این حوزه‌ از کارکردهای مهم این باور به‌حساب می‌آید. زیرا باور به مهدویت، می‌تواند مردم را حول محور خود جمع کند و برای تحقق هدفی مشخص، آنان را به صورت یکپارچه در ‌آورد و به آنان هویت واحد ‌دهد و به‌دنبال آن قدرت اجتماعی را تقویت ‌نماید و ارتباط اجتماعی را تحکیم ‌بخشد و در نتیجه، زمینه‌های امنیت و نظم اجتماعی را فراهم ‌آورد و به تحکیم روابط اجتماعی منجر ‌شود. در این تحقیق، با هدف نشان‌دادن کارکرد باور به مهدویت در ساحت نظام اجتماعی جامعه منتظِر و عصر غیبت و تبیین ظرفیت و پتانسیل اندیشه مهدویت در تقویت و تحکیم نظام اجتماعی، بحث و گفت‌وگو شده است. از مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق، نشان‌دادن ظرفیت اندیشه مهدویت در ساحت‌های نظم، انسجام و همبستگی، امنیت و تحکیم روابط اجتماعی است. از برجسته‌ترین راهکارهای اندیشه مذکور در این حوزه‌ها عبارت است از: تولید و بازخوانی ارزش‌های اخلاقی مشترک، تحکیم باورهای دینی به‌ویژه آموزه امامت، ایجاد ارتباط و پیوند عاطفی در مردم، ایجاد اتحاد و هویت واحد بین اقوام و خرده فرهنگ‌ها و ایجاد اعتماد عمومی که از تقویت ارزش‌ها و پایبندی به قواعد اخلاقی ناشی می‌شود.

منابع مشابه بیشتر ...

5c1f357788ab3.JPG

اندیشه موعودگرایی در دوره صفویه

نسیم خلیلی, مهدی فراهانی منفرد

هدف اصلی نوشتار حاضر مطالعه تاریخ اجتماعی عصر صفویه با توجه ویژه به موضوع مهدویت و منجی گرایی است.اهمیت این موضوع به این امر باز می گردد که این اندیشه در آن روزگار به شکلی پررنگ تر و در سطح گسترده حیات اجتماعی مردم مطرح شد؛ چه از روزنه اندیشه ای فقیهانه که از سوی مذهب تازه رسمیت یافته تشیع تغذیه و تقویت می شد و چه از روزنه آنچه مدعیان نجات بخشی در آن روزگار در جستجوی آن بودند.نویسندگان می کوشیدند اندیشه نجات بخشی را به ویژه در قالب آنچه موعودیت، مهدویت و منجی گرایی خوانده می شود، در چشم انداز حیات فکری، سیاسی و اجتماعی این روزگار جستجو کنند و به بازبینی آن بپردازند.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

59ff1af456f5b.JPG

چگونگى جامعه پذيری مهدويت

محمود ملکی راد

جامعه پذيری فرايندی است كه فرد در طى آن، افكار، معتقدات، ارزش ها، الگوها و معيارهای فرهنگ جامعه خود را ياد مى گيرد. جامعه پذيری، موضوعى ميان رشته ای است كه در حوزه های مختلف كاربرد دارد. يكى از حوز ههای كاربرد آن، حوزه دين است. جامعه پذيری دينى نيز فرايندی است كه افراد يك جامعه، با باورها، اعمال، وظايف، آيين ها، مراسم، مناسك، ارزش ها، هنجارها و نمادهای دينى جامعه خود آشنا مى شوند و آنها را فرا م ىگيرند و موجب انتقال فرهنگ دينى از نسلى به نسل ديگر مى شوند. برای جامعه پذيری مهدوی به عنوان زيرمجموعه جامعه پذيری دينى نيز لازم است زمينه هايى به وجود آيد تا افراد باورها، ارزش ها و نمادهای انديشه مهدوی را فرا گيرند و موجب انتقال آنها از نسلى به نسل ديگر شوند. در اين تحقيق با هدف استقرار انديشه مهدويت و نشان دادن راه های انتقال آن از نسلى به نسل ديگر و چگونگى جامعه پذيری مهدويت، بحث و گفت وگو شده است. مهم ترين يافته های تحقيق، بررسى اشكال جامعه پذيری مهدوی است كه ممكن است به دو شكل: يادگيری و انتقال مستقيم، آشكار و رسمى و يادگيری و انتقال غيرمستقيم و غيررسمى صورت گيرد. همچنين بررسى عواملى كه در جامع هپذيری مهدوی نقش دارند و عبارتند از: نهاد خانواده، نهاد تعليم، نهاد رسانه، نهاد دين و مذهب.

تاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)
مقاله