یحاول الکاتب أن یستقصي کل ما ورد عن أب يالأحوص المصري الّذي یعدّ من أعلام المتکلّمین و قدمائهم في القرن الثالث، و یبحث عن اسمه و مکانته العلمیة و مصنّفاته و مشایخه و تلامذته و روایاته، ثمّ آراؤه الکلامیة أخیرًا.

منابع مشابه بیشتر ...

5e00c7a906551.JPG

المتکلم الامامی ابوالحوص المصری حیاته و آثاره

حیدر عبدالمناف بیاتی

مقالة «محسن بن علی(» که در شمارة پیشین مجلة طلوع نور به چاپ رسید، تلاش داشت تا تولد این فرزند و شهادت وی را بعد از پیامبر( مشکوک جلوه دهد. نویسنده در ابتدا، سه قرینه برای ولادت ایشان در زمان پیامبر( از اهل سنت ذکر می‌‌کند که به‌شدت ضعیف است و نویسنده هم به آن معترف است و سپس برای قول دوم که سقط شدن ایشان بعد از پیامبر( به‌وسیلة تهاجم مهاجمان بوده است، هشت روایت از معصوم و غیرمعصوم ذکر می‌کند و چون نقل چهارم از کتاب سلیم و نقل پنجم از کتاب اختصاص و نقل ششم و هفتم از کامل‌الزیارات و نقل هشتم از مفضل بن عمر است، به تضعیف این نقل‌ها و کتاب‌ها می‌پردازد و در نهایت، مسئله را مشکوک می‌نمایاند.مقالة حاضر که در نقد مقالة «محسن بن علی(» تدوین شده است، سعی دارد ضمن پاسخ‌گویی به برخی دعاوی مقالة مذکور، با اضافه کردن هفت روایت از معصوم و غیرمعصوم و بیان عبارت سی نفر از علمای قرن اول تا دوازدهم و بیان اقوال کسانی از شیعه و اهل سنت که این مسئله را جزء امور مشهور شیعه می‌دانند، مسئله را امری مسلم و قطعی معرفی کند و شهادت آن بزرگوار را ثابت کند.