استاد واعظزاده در مصاحبه با مجلّه حوزه، شماره 141 مراجعه نکردنِ علماى شیعه را به روایات نبوى درج شده در کتابهاى اهل‏سنت، جمودِ فکرى و بزرگ‏ترین و نخستین مانع فکرى بر راه روشنفکرى در حوزه فقه شمرده است: »بزرگ‏ترین مانع فکرى براى این نوع روشنفکرى ]حوزوى[ آن است که کسى بر عترت جمود بورزد و بگوید: قرآن و عترت و سنت را، که اهل سنت در کتابها از رسول اللّه)ص( نقل کرده‏اند، هیچ بینگارد. نادیده گرفتنِ سنت که الان در بین اهل تسنن و در کتابهاى‏شان هست، به این دلیل که ما عترت داریم و همین عترت از سنت کفایت مى‏کند، این جمود فکرى و اولین مانع فکرى در حوزه فقه است.

منابع مشابه بیشتر ...

5a954584b28c7.JPG

تأملی در مسیر کاروان اسرای اهل بیت (ع)

احمد خامه یار

مسیر جغرافیایی کاروان اسرای اهل بیت (ع) از کوفه تا شام، از موضوعات تاریخی مرتبط با مسئله اربعین حسینی است که درباره آن، میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد و هر یک از آنان، یکی از سه مسیر مستقیم (از طریق بادیه شام)، میانی (به موازات رود فرات) و سلطانی را به عنوان مسیرِ کاروان اسرا برگزیده‌اند. در این نوشتار با اشاره به وجود زیارتگاه‌های متعددی منسوب به سر امام حسین (ع) و دیگر شخصیت‌های اهل بیت (ع)، که در سده ششم هجری در شهرهای واقع در طول مسیر سلطانی وجود داشته، نتیجه گرفته شده که این مسیر، در سده‌های اولیه هجری، به عنوان مسیر احتمالی کاروان اسرای اهل بیت (ع) مشهور بوده است

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5592728179e87.jpg

آسیب های خرافه بر کیان اسلام و تشیع

عباس رضوی

در اين مقال، آسيبهاي خرافه بر باورها و ارزشهاي ديني و اجتماع، به بوته بررسي نهاده مي شود. در بررسي آسيبها بر باورهاي ديني، اين نتيجه را به دست مي دهد كه اين پديده، زمينه را براي شرك، جدايي امت از امام و سست باوري و دين گريزي فراهم مي آورد. اما اين كه در حوزه ارزشهاي ديني اگر خرافه راه پيدا كند، چه اتفاقي مي افتد، از سه آسيب جدي سخن به ميان آمده است كه بي گمان پيامد راهيابي و رخنه گري خرافه به حوزه ارزشهاست: بي توجهي به زمان در تفسير دين، تاثير متقابل خرافات و عافيت طلبي و اشاعه اباحي گري. و در حوزه اجتماع، خرافه سبب عقب ماندگي علمي، انحطاط علوم ديني و گسترش نابسامانيهاي اجتماعي مي شود. در پايان به نقش عالمان ديني در رويارويي با خرافه ها در حوزه هاي گوناگون پرداخته مي شود.  

تاریخ/مبانی و کلیات/کلیات
مقاله