دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

56cf1bf0594dc.jpg

گزارشی از فعالیت های اسماعیلیه پس از طالبان در افغانستان

جمال الدین موسوی

نوشتار حاضر گزارشی از فعالیت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی اسماعیلیه در افغانستان پس از طالبان است. آنچه در ادامه می آید بنا به تحقیقی میدانی و گفتگو و مصاحبه هایی است که با اسماعیلیان افغانستان انجام شده است.

جغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان کلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات
مقاله